Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Lệnh SQL WHERE

Mệnh đề WHERE dùng để lọc(filter) dữ liệu.

Mệnh đề WHERE dùng để trích lọc các dòng thỏa điều kiện đưa ra.

Cú pháp WHERE

SELECT column1, column2, ...
FROM [sheet_name$]
WHERE condition;


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Customers


Ví dụ mệnh đề WHERE

Câu lệnh sau sẽ truy vấn tất cả các khách hàng đến từ quốc gia "Mexico" có trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$] WHERE Country='Mexico';

Xem kết quả »

×


Cột kiểu dữ liệu dạng Chuỗi(Text) hoặc Số thực(Numeric)

SQL yêu cầu 'dấu nháy đơn' xung quanh kiểu Chuỗi.

Tuy nhiên, đối với kiểu Số thực thì không cần dấu nháy đơn:

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$] WHERE CustomerID=1;

Xem kết quả »

×


Toán tử sử dụng trong mệnh đề WHERE

Những toán tử sau có thể được sử dụng trong mệnh đề WHERE:

Toán tử Mô tả
= So sánh bằng
<> So sánh không bằng
> Lớn hơn
< Nhỏ hơn
>= Lớn hơn hoặc bằng
<= Nhỏ hơn hoặc bằng
BETWEEN Ở giữa một đoạn [a,b]
LIKE Tìm kiếm theo một mẫu giá trị
IN Xác định nhiều giá trị có thể tồn tại trong một cột

Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!