Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Chuỗi đại diện - Wildcard

Chuỗi wildcard được sử dụng để thay thế các kí tự hoặc chuỗi kí tự trong một chuỗi.

Chuỗi widcard được sử dụng với toán tử LIKE. Toán tử LIKE được sử dụng trong mệnh đề WHERE để tìm kiếm các mẫu được chỉ định trong một cột.

 • % - kí hiệu phần trăm đại diện cho không có, có một hoặc nhiều kí tự
 • ? - dấu hỏi đại diện cho 1 kí tự duy nhất

 • Bạn cũng có thể sử dụng:

 • [charlist] - Định nghĩa tập hoặc vùng kí tự trùng khớp
 • [^charlist] or [!charlist] - Định nghĩa tập hoặc vùng kí tự không trùng khớp
 • wildcards cũng có thể sử dụng để kết hợp

  Sau đây là những ví dụ khác nhau mô tả cách sử dụng toán tử LIKE với '%' và '?':

  Toán tử LIKE Mô tả
  WHERE CustomerName LIKE 'a%' Tìm thấy giá tri bắt đầu bằng kí tự "a"
  WHERE CustomerName LIKE '%a' Tìm thấy giá trị kết thúc bằng kí tự "a"
  WHERE CustomerName LIKE '%or%' Tìm thấy giá trị có chứ chữ "or" nằm bất kỳ vị trí nào
  WHERE CustomerName LIKE '?r%' Tìm thấy giá trị có kí tự "r" nằm ở vị trí thứ 2
  WHERE CustomerName LIKE 'a?%?%' Tìm thấy giá trị bắt đầu bằng kí tự "a" và có chiều dài ít nhất 3 kí tự
  WHERE ContactName LIKE 'a%o' Tìm thấy giá trị bắt đầu bằng kí tự "a" và kết thúc bằng kí tự "o"

  Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

  Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

  Customers


  Sử dụng % Wildcard

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột City bắt đầu bằng chuỗi "ber" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City LIKE 'ber%';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột City chứa mẫu chuỗi "es" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City LIKE '%es%';

  Xem kết quả »

  ×

  Sử dụng ? Wildcard

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột City bắt đầu bằng bất kỳ kí tự nào và kết thúc bằng chuỗi "erlin" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City LIKE '?erlin';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột City bắt đầu với kí tự "L", kế tiếp bất kỳ kí tự nào, sau đó là kí tự "n", kế tiếp bất kỳ kí tự nào, cuối cùng là chuỗi "on" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx"

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City LIKE 'L?n?on';

  Xem kết quả »

  ×

  Sử dụng [charlist] Wildcard

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột City bắt đầu với kí tự "b", "s", hoặc "p" trong Sheet1 của "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City LIKE '[bsp]%';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột City bắt đầu với kí tự "a", "b", hoặc "c" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Example

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City LIKE '[a-c]%';

  Xem kết quả »

  ×

  Sử dụng [!charlist] Wildcard

  2 câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột City không bắt đầu bằng kí tự "b", "s", hoặc "p" trong Sheet1 của "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City LIKE '[!bsp]%';

  Xem kết quả »

  ×

  Hoặc:

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City NOT LIKE '[bsp]%';

  Xem kết quả »

  ×

  ❮ Bài trước

  Bài tiếp theo ❯  Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!