Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Từ khóa ORDER BY

Từ khóa ORDER BY dùng để sắp xếp kết quả câu truy vấn theo thứ tự tăng dần(ASC) hoặc giảm dần(DESC).

Theo mặc định từ khóa ORDER BY sẽ sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, bạn dùng thêm từ khóa DESC

Cú pháp ORDER BY

SELECT column1, column2, ...
FROM [sheet_name$]
ORDER BY column1, column2, ... ASC|DESC;


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Customers


Ví dụ ORDER BY

Câu lệnh sau truy vấn tất cả những khách hàng trong Sheet1 của file "Customers.xlsx", sắp xếp cột "Country" theo thứ tự tăng giần:

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
ORDER BY Country;

Xem kết quả »

×


Ví dụ ORDER BY DESC

Câu lệnh sau sẽ truy vấn tất cả khách hàng trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" và sắp xếp cột "Country" theo thứ tự giảm dần:

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
ORDER BY Country DESC;

Xem kết quả »

×


Ví dụ ORDER BY nhiều cột

Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" và sắp xếp cột "Country" và cột "CustomerName" theo thứ tự tăng dần:

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
ORDER BY Country, CustomerName;

Xem kết quả »

×


Ví dụ ORDER BY nhiều cột 2

Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" và sắp xếp cột "Country" tăng dần, còn cột "CustomerName" giảm dần:

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
ORDER BY Country ASC, CustomerName DESC;

Xem kết quả »

×

❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!