Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm MIN() và MAX()

Hàm MIN() trả về giá trị nhỏ nhất của một cột

Hàm MAX() trả về giá trị lớn nhất của một cột.

Cú pháp MIN()

SELECT MIN(column_name)
FROM [sheet_name$]
WHERE condition;

Cú pháp MAX()

SELECT MAX(column_name)
FROM [sheet_name$]
WHERE condition;


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách sản phẩm bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Products.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Products


Ví dụ MIN()

Câu lệnh sau sẽ tìm thấy giá rẻ nhất của một sản phẩm trong Sheet1 của file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×


Ví dụ MAX()

Câu lệnh sau sẽ tìm thấy giá cao nhất của một sản phẩm trong Sheet1 của file "Product.xlsx":

Ví dụ

SELECT MAX(Price) AS LargestPrice
FROM [Sheet1$];

Watch Result »

×

❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!