Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Toán tử LIKE

Toán tử LIKE được sử dụng trong mệnh đề WHERE để tìm kiếm chuỗi trong cột theo mẫu.

Có 2 dạng ký tự được sử dụng kết hợp với toán tử LIKE:

 • % - kí tự phần trăm đại diện cho không có, có một hoặc nhiều kí tự
 • ? - dấu hỏi đại diện cho 1 kí tự duy nhất

 • Dấu % và ? có thể được sử dụng kết hợp cùng nhau

  Cú pháp LIKE

  SELECT column1, column2, ...
  FROM [sheet_name$]
  WHERE columnN LIKE pattern;

  Tip: Bạn cũng có thể sử dụng kết hợp với toán tử AND hoặ OR.

  Sau đây là một số ví dụ cách sử dụng toán tử LIKE kết hợp với '%' hoặc '?':

  Toán tử LIKE Mô tả
  WHERE CustomerName LIKE 'a%' Tìm kiếm các giá trị bắt đầu là kí tự "a"
  WHERE CustomerName LIKE '%a' Tìm kiếm các giá trị kết thúc là kí tử "a"
  WHERE CustomerName LIKE '%or%' Tìm kiếm các giá trị có chữ "or" tại bất kỳ vị trí nào
  WHERE CustomerName LIKE '?r%' Tìm kiếm các giá trị có kí tự "r" nằm ở vị trí thứ 2
  WHERE CustomerName LIKE 'a?%?%' Tìm kiếm các giá trị bắt đầu bằng kí tự "a" và có chiều dài ít nhất 3 kí tự
  WHERE ContactName LIKE 'a%o' Tìm kiếm các giá trị bắt đầu bằng kí tự "a" và kết thúc bằng kí tự "o"

  Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

  Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

  Customers


  Ví dụ toán tử LIKE

  Câu lệnh sau sẽ truy vấn tất cả khách hàng có cột "CustomerName" bắt đầu bằng kí tự "a" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE CustomerName LIKE 'a%';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột "CustomerName" kết thúc bằng kí tự "a" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE CustomerName LIKE '%a';

  Xem kết quả »

  ×
  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột "CustomerName" chứa chữ "or" nằm bất kỳ vị trí nào trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE CustomerName LIKE '%or%';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột "CustomerName" có chữ "r" nằm ở vị trí thứ 2 trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE CustomerName LIKE '?r%';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột "CustomerName" bắt đầu bằng kí tự "a" và có chiều dài ít nhất 3 kí tự trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE CustomerName LIKE 'a?%?%';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột "CustomerName" bắt đầu bằng kí tự "a" và kết thức bằng kí tự "o" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE ContactName LIKE 'a%o';

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột "CustomerName" không bắt đầu bằng kí tự "a" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$] WHERE CustomerName NOT LIKE 'a%';

  Xem kết quả »

  ×

  ❮ Bài trước

  Bài tiếp theo ❯  Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!