Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Toán tử IN

Toán tử IN cho phép bạn xác định nhiều giá trị cùng một lúc trong mệnh đề WHERE.

Toán tử IN là một cách ngắn gọn thay thế cho việc sử dụng toán tử OR.

Cú pháp IN

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name$]
WHERE column_name IN (value1, value2, ...);

Or:

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name$]
WHERE column_name IN (SELECT STATEMENT);

Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Customers


Ví dụ toán tử IN

Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột Country là "Germany", "France" hoặc "UK" trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE Country IN ('Germany', 'France', 'UK');

Xem kết quả »

×

Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột Country không thuộc các nước "Germany", "France" hoặc "UK" trong Sheet1 của "Customers.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE Country NOT IN ('Germany', 'France', 'UK');

Xem kết quả »

×

Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách nhà cung cấp hiện đang hợp tác, đây là file Excel đặt tên file là "Suppliers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Suppliers


Câu lệnh sau truy vấn tất cả khách hàng có cột Country trong Sheet1 file "Customers.xlsx" giống cột Country trong Sheet1 file "Suppliers.xlsx":

ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE Country IN (SELECT Country FROM `c:\troly-excel\Suppliers.xlsx`.[Sheet1$]);

Xem kết quả »

×

❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!