Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Lệnh SELECT DISTINCT

Trong một bảng dữ liệu, sẽ có cột có giá trị trùng lặp nhau, đôi khi chúng ta chỉ muốn lấy một giá trị duy nhất (distinct), loại bỏ các giá trị trùng lặp khác.

Lệnh SELECT DISTINCT dùng để thực hiện mục đích này.

Cú pháp SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT column1, column2, ... FROM [sheet_name$] ;


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Customers


Ví dụ Lệnh SELECT

Câu lệnh sau đây sẽ truy vấn tất cả các giá trị của cột "Country"(bao gồm các giá trị trùng lặp) trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

Ví dụ

SELECT Country FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×


Ví dụ Lệnh SELECT DISTINCT

Câu lệnh sau đây truy vấn tất cả các giá trị của cột "Country" (giá trị trùng lặp chỉ lấy duy nhất 1 giá trị) trong Sheet1 1 của file "Customers.xlsx":

Ví dụ

SELECT DISTINCT Country FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×

Câu lệnh sau sẽ đếm số giá trị tồn tại không trùng lặp (giá trị trùng lặp sẽ được tính là 1):

Ví dụ

SELECT Count(*) AS DistinctCountries FROM (SELECT DISTINCT Country FROM [Sheet1$]);

Xem kết quả »

×

Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!