Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm COUNT(), AVG() và SUM()

Hàm COUNT() trả về số dòng thỏa điều kiện đặt ra.

Hàm AVG() trả về giá trị trung bình của cột số.

Hàm SUM() trả về giá trị tổng của cột số.

Cú pháp COUNT()

SELECT COUNT(column_name)
FROM [sheet_name$]
WHERE condition;

Cú pháp AVG()

SELECT AVG(column_name)
FROM [sheet_name$]
WHERE condition;

Cú pháp SUM()

SELECT SUM(column_name)
FROM [sheet_name$]
WHERE condition;


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách sản phẩm bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Products.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Products


Ví dụ COUNT()

Câu lệnh sau tìm thấy số lượng sản phẩm trong Sheet1 của file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT COUNT(ProductID) FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×


Ví dụ AVG()

Câu lệnh sau tìm thấy giá trung bình của sản phẩm trong Sheet1 của file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT AVG(Price)
FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×

Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách đơn hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "OrderDetails.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

OrderDetails


Ví dụ SUM()

Câu lệnh sau tìm thấy tổng số lượng sản phẩm trong Sheet1 của file "OrderDetails.xlsx":

Ví dụ

SELECT SUM(Quantity)
FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×

❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!