Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Toán tử BETWEEN

Toán tử BETWEEN truy vấn các giá trị thuộc một tập giá trị. Các giá trị có thể là số(numer), chuỗi(text), hoặc date.

Tập giá trị của toán tử BETWEEN bao gồm cả 2 giá trị đầu mút.

Cú pháp BETWEEN

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name$]
WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2;

Demo Database

Below is an Excel File named "Products.xlsx" which can be stored anywhere in your computer. This file contains basic Products infomation sample.

Products


Cú pháp BETWEEN

Câu lệnh sau truy vấn tất cả sản phẩm có giá trong khoảng từ 10 đến 20 trong Sheet1 file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;

Xem kết quả »

×


Ví dụ NOT BETWEEN

Để hiển thị giá sản phẩm nằm ngoài vùng của ví dụ trước, bạn sử dụng NOT BETWEEN, trong Sheet1 file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;

Xem kết quả »

×


Ví dụ BETWEEN kết hợp với toán tử IN

Câu lệnh sau truy vấn tất cả sản phẩm có giá trong khoảng 10 đến 20 và có danh mục CategoryID không phải là 1,2 hoặc 3 trong Sheet1 file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE (Price BETWEEN 10 AND 20)
AND NOT CategoryID IN (1,2,3);

Xem kết quả »

×


Ví dụ BETWEEN với giá trị kiểu chuỗi(Text)

Câu lệnh sau truy vấn tất cả sản phẩm có cột ProductName nằm trong đoạn 'Carnarvon Tigers' và 'Mozzarella di Giovanni' trong Sheet1 file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE ProductName BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

Xem kết quả »

×


Ví dụ NOT BETWEEN với giá trị kiểu chuỗi(Text)

Câu lệnh sau truy vấn tất cả sản phẩm có cột ProductName không thuộc tập 'Carnarvon Tigers' và 'Mozzarella di Giovanni' trong Sheet1 file "Products.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE ProductName NOT BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;

Xem kết quả »

×

Demo Database

Below is an Excel File named "Orders.xlsx" which can be stored anywhere in your computer. This file contains current Orders.

Orders


Ví dụ BETWEEN với giá trị kiểu Dates

Câu lệnh sau sẽ truy vấn các đơn hàng có ngày đặt hàng trong khoảng '04-July-1996' và '09-July-1996' trong Sheet1 file "Orders.xlsx":

Ví dụ

SELECT * FROM [Sheet1$]
WHERE OrderDate BETWEEN #07/04/1996# AND #07/09/1996#;

Xem kết quả »

×

❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!