Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Toán tử AND, OR và NOT

Mệnh đề WHERE có thể kết hợp với toán tử AND, OR, và NOT.

Toán tử AND và OR được dùng để lọc các mẫu tin dựa vào điều kiện đưa ra:

 • Toán tử AND hiển thị mẫu tin nếu từng điều kiện thỏa điều kiện AND là TRUE.
 • Toán tử OR hiển thị mẫu tin nếu bất kỳ điều kiện nào thỏa điều kiện OR là TRUE.

 • Toán tử NOT hiển thị mẫu tin nếu điều kiện thỏa NOT TRUE ( NOT TRUE = FALSE ).

  Cú pháp AND

  SELECT column1, column2, ...
  FROM [sheet_name$]
  WHERE condition1 AND condition2 AND condition3 ...;

  Cú pháp OR

  SELECT column1, column2, ...
  FROM [sheet_name$]
  WHERE condition1 OR condition2 OR condition3 ...;

  Cú pháp NOT

  SELECT column1, column2, ...
  FROM [sheet_name$]
  WHERE NOT condition1;


  Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

  Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

  Customers


  Ví dụ AND

  Câu lệnh sau sẽ truy vấn tất cả các cột trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" thỏa điều kiện Country="Germany" và City="Berlin":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE Country='Germany' AND City='Berlin';

  Xem kết quả »

  ×

  Ví dụ OR

  Câu lệnh sau sẽ truy vấn tất cả các cột trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" thỏa điều kiện City="Berlin" hoặc City="München":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE City='Berlin' OR City='München';

  Xem kết quả »

  ×

  Ví dụ NOT

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả các cột trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" thỏa điều kiện Country không phải là "Germany":

  Example

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE NOT Country='Germany';

  Xem kết quả »

  ×


  Kết hợp AND, OR và NOT

  Bạn cũng có thể kết hợp toán tử AND, OR và NOT với nhau.

  Câu lệnh sau sẽ truy vấn tất cả các cột trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" thỏa điều kiện Country="Germany" và City='Berlin' hoặc City='München':

  Example

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE Country='Germany' AND (City='Berlin' OR City='München');

  Xem kết quả »

  ×

  Câu lệnh sau truy vấn tất cả các cột trong Sheet1 của file "Customers.xlsx" thỏa điều kiện Country không phải là "Germany" và Country cũng không phải là "USA":

  Ví dụ

  SELECT * FROM [Sheet1$]
  WHERE NOT Country='Germany' AND NOT Country='USA';

  Xem kết quả »

  ×

  ❮ Bài trước

  Bài tiếp theo ❯  Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!