Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Lệnh SELECT

Lệnh SELECT được sử dụng để truy vấn dữ liệu trong một database (cơ sở dữ liệu - CSDL). Trong hướng dẫn này, Excel được sử dụng như một CSDL.

Cú pháp lệnh SELECT

SELECT column1, column2, ... FROM [sheet_name$];

Ở đây, column1, column2, ... là tên các cột mà bạn muốn truy vấn dữ liệu. Nếu bạn muốn truy vấn tất cả các cột trong một sheet, bạn hãy dùng theo cú pháp sau:

SELECT * FROM [sheet_name$];


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Customers


Ví dụ truy vấn theo từng cột

Câu lệnh sau sẽ truy vấn cột "CustomerName" và "City" nằm trong Sheet1 của file "Customers.xlsx".

Viết lệnh

SELECT CustomerName, City FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×


Ví dụ lệnh: SELECT *

Câu lệnh này sẽ truy vấn tất cả các cột đang có trong Sheet1 của file "Customers.xlsx".

Viết lệnh

SELECT * FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×

Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!