Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm xử lý số (Numeric Functions)

Hàm Mô tả
Abs Trả về giá trị tuyệt đối của một số
Avg Trả về giá trị trung bình của một biểu thức
Count Trả về số lượng mẫu tin của câu truy vấn
Exp Returns e raised to the nth power
Fix Returns the integer portion of a number
Format Định dang một biểu thức và trả về chuỗi sau khi định dạng
Int Returns the integer portion of a number
Max Trả về giá trị cực đại của một biểu thức
Min Trả về giá trị cực tiểu của một biểu thức
Round Trả về một số sau khi được làm tròn
Sum Trả về giá trị tổng của một biểu thức
Val Trả về giá trị số của một chuỗi số


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯