Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Lệnh GROUP BY

Lệnh GROUP BY thường được sử dụng với các Hàm Aggregate (COUNT, MAX, MIN, MAX, AVG) để nhóm kết quả câu truy vấn theo một hoặc nhiều cột.

Cú pháp GROUP BY

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name]
WHERE condition
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s);

Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Customers


Ví dụ lệnh GROUP BY

Câu lệnh sau truy vấn số lượng khách hàng của mỗi quốc gia nằm trong Sheet1 file "Customers.xlsx":

Ví dụ

SELECT Country, COUNT(CustomerID) AS Cust_Count
FROM [Sheet1$]
GROUP BY Country;

Xem kết quả »

×

Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách các đơn hàng hiện có, đây là file Excel đặt tên file là "Orders.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Orders


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách các nhân viên giao hàng hiện có, đây là file Excel đặt tên file là "Shippers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Shippers


Lệnh GROUP BY kết hợp JOIN

Câu lệnh sau truy vấn số lượng đơn hàng đã được người giao hàng gửi đi:

Ví dụ

SELECT s.ShipperName, COUNT(o.OrderID) AS NumberOfOrders
FROM `c:\troly-excel\Orders.xlsx`.[Sheet1$] o
LEFT JOIN `c:\troly-excel\Shippers.xlsx`.[Sheet1$] s ON o.ShipperID = s.ShipperID
GROUP BY ShipperName;

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!