Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA


Các Hàm SQL trong MS Excel


MS Excel đã xây dựng sẵn các hàm sau đây để xử lý chuỗi, số và date.


Các hàm xử lý chuỗi (String Functions)

Hàm Mô tả
Asc Trả về mã số đại diện cho từng ký tự của chuỗi
Chr Trả về kí tự của một mã số
Nối chuỗi với toán tử & Cho phép nối nhiều chuỗi thành một chuỗi bằng toán tử &
Format Định dạng một biểu thức chuỗi
InStr Trả về vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi con trong một chuỗi cha, bắt đầu từ đầu chuỗi cha
LCase Chuyển đổi tất cả kí tự của một chuỗi sang chữ thường
Left Trích xuất một chuỗi con trong một chuỗi cha (bắt đầu từ bên trái)
Len Trả về chiều dài của một chuỗi
LTrim Xóa khoảng trắng ở đầu chuỗi
Mid Trích xuất một chuỗi con trong một chuỗi cha (bắt đầu từ bất kỳ vị trí nào)
Replace Thay thế một chuỗi con trong một chuỗi cha
Right Trích xuất một chuỗi con trong một chuỗi cha (bắt đầu từ bên phải)
RTrim Xóa khoảng trắng ở cuối chuỗi
Space Trả về một chuỗi với số khoảng trắng được chỉ định
Split Tách một chuỗi cha thành nhiều chuỗi con dựa vào delimiter. Kết quả trả về là một mảng các chuỗi con.
Str Chuyển đổi một giá trị kiểu số thành kiểu chuỗi
StrComp Trả về một giá trị kiểu số đại diện cho kết quả của phép so sánh chuỗi
StrConv Trả về một chuỗi được chuyển đổi
StrReverse Trả về một chuỗi sau khi đảo thứ tự
Trim Xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi
UCase Chuyển đổi các kí tự thành chuỗi in hoaNếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!