Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Year()

Hàm Year() trả về năm của 1 date.

Cú pháp

Year(date)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
date Thông số bắt buộc. Giá trị date đúng.


Ví dụ

Trả về năm của 1 date:

SELECT Year(#05/17/2017#);

Xem kết quả »

×


Ví dụ

Trả về năm của date hệ thống hiện tại:

SELECT Year(Date());

Xem kết quả »

×


Example

Trả về năm sinh của nhân viên trong file "Employees.xlsx":

SELECT Year(BirthDate) FROM `c:\troly-excel\Employees.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước


Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!