Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Val()

Hàm Val() chuyển đổi một chuỗi kí số thành dạng kiểu số.

Ví dụ

Val(string)

Ghi chú: Hàm trả về giá trị 0 khi trong chuỗi chứa kí tự anphabet.

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
string Thông số bắt buộc. Chuỗi kí số.


Ví dụ

Chuyển đổi cột PostalCode về dạng số:

SELECT Val(PostalCode) FROM `c:\troly-excel\Customers.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!