Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Trim()

Hàm Trim() xóa tất cả khoảng trắng ở đầu & ở cuối chuỗi.

Cú pháp

Trim(string)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
string Thông số bắt buộc. Đây là chuỗi muốn xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.


Ví dụ

Xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi sau:

SELECT Trim(" SQL Tutorial ") AS TrimmedString;

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!