Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Min()

Hàm Min() trả về giá trị nhỏ nhất của một biểu thức.

Cú pháp

Min(expression)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
expression Thông số bắt buộc. Giá trị số (có thể là một cột hoặc một công thức)


Ví dụ

Tìm giá rẻ nhất của sản phẩm trong file "Products.xlsx":

SELECT Min(Price) AS SmallestPrice FROM `c:\troly-excel\Products.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!