Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Mid()

Hàm Mid() trích xuất chuỗi con từ một chuỗi (bắt đầu tại bất kỳ vị trí nào chỉ định).

Cú pháp

Mid(string, start, number_of_chars)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
string Thông số bắt buộc. Đây là chuỗi muốn trích xuất chuỗi con.
start Thông số bắt buộc. Đây là vị trí bắt đầu trích xuất chuỗi con.
number_of_chars Thông số không bắt buộc. Đây là số kí tự muốn trích xuất. Nếu bỏ qua thông số này, hàm Mid() sẽ trả về tất cả các kí tự sau vị trí start


Ví dụ

Trích xuất chuỗi con từ chuỗi "SQL Tutorial" bắt đầu từ vị trí thứ 3:

SELECT Mid("SQL Tutorial", 3) AS ExtractString;

Xem kết quả »

×

Trích xuất chuỗi con từ cột CustomerName (bắt đầu từ vị trí số 4, và trích xuất 6 kí tự):

SELECT Mid(CustomerName, 4, 6) AS ExtractString
FROM `c:\troly-excel\Customers.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!