Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Max()

Hàm Max() trả về giá trị lớn nhất của một biểu thức.

Cú pháp

Max(expression)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
expression Thông số bắt buộc. Giá trị số (có thể là một cột hoặc một phép toán)


Ví dụ

Tìm giá đắt nhất của một sản phẩm trong file "Products.xlsx":

SELECT Max(Price) AS LargestPrice FROM `c:\troly-excel\Products.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!