Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Day()

Hàm Day() trả về ngày trong tháng của 1 date.

Cú pháp

Day(date)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
date Thông số bắt buộc. Một giá trị date đúng


Ví dụ

Trả về ngày của một date sau:

SELECT Day(#05/17/2017#);

Xem kết quả »

×


Ví dụ

Trả về ngày của date hệ thống hiện tại:

SELECT Day(Date());

Xem kết quả »

×


Ví dụ

Trả về ngày sinh của các nhân viên trong file "Employees.xlsx":

SELECT Day(BirthDate) FROM `c:\troly-excel\Employees.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!