Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm DateSerial()

Hàm DateSerial() trả về giá trị kiểu date khi cung cấp số năm, số tháng, số ngày.

Cú pháp

DateSerial(year, month, day)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
year Thông số bắt buộc. Số năm trong khoảng giá trị từ 100 đến 9999
month Thông số bắt buộc. Số tháng trong khoảng giá trị từ 1 đến 12
day Thông số bắt buộc. Số ngày trong khoảng giá trị từ 1 đến 31


Ví dụ

Trả về giá trị kiểu date:

SELECT DateSerial(2017, 4, 20);

Xem kết quả »

×


Ví dụ

Trả về giá trị kiểu date:

SELECT DateSerial(2017-10, 4-1, 20-5);

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!