Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm DateAdd()

Hàm DateAdd() trả về ngày tháng năm sau khi đã thêm thông số interval.

Cú pháp

DateAdd(interval, number, date)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
interval Thông số bắt buộc. time/date interval cần thêm vào, có thể là 1 trong các giá trị sau:
  • yyyy = Year
  • q = Quarter
  • m = month
  • y = Day of the year
  • d = Day
  • w = Weekday
  • ww = Week
  • h = hour
  • n = Minute
  • s = Second
number Thông số bắt buộc. Số intervals cần thêm vào.
date Thông số bắt buộc. Giá trị date làm ngày tháng năm mốc để thêm vào


Ví dụ

Thêm 2 năm vào sau date "22/11/2017":

SELECT DateAdd("yyyy", 2, #22/11/2017#);

Xem kết quả »

×


Ví dụ

Thêm 1 năm vào date hiện tại của hệ thống:

SELECT DateAdd("yyyy", 1, Date());

Xem kết quả »

×


Ví dụ

Thêm 6 tháng vào cột birthday của nhân viên file "Employees.xlsx":

SELECT LastName, DateAdd("m", 6, BirthDate)
FROM `c:\troly-excel\Employees.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!