Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Date()

Hàm Date() trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống.

Cú pháp

Date()

Thông số truyền vào

None.


Ví dụ

Trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống:

SELECT CustomerName, Date() AS CurrentDate
FROM `c:\troly-excel\Customers.xlsx`.[Sheet1$];

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!