Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm Abs()

Hàm Abs() trả về giá trị tuyệt đối của một số

Cú pháp

Abs(number)

Thông số truyền vào

Thông số Mô tả
number Thông số bắt buộc. Đây là giá trị số thực.


Ví dụ

Trả về giá trị tuyệt đối của một số:

SELECT Abs(-243.5) AS AbsNum;

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!