Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Toán tử EXISTS

Toán tử EXISTS được sử dụng để kiểm tra sự tồn tại mẫu tin trong câu truy vấn con.

Toán tử EXISTS trả về giá trị TRUE nếu câu lệnh truy vấn con trả về 1 hoặc nhiều mẫu tin.

Cú pháp EXISTS

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name$]
WHERE EXISTS
(SELECT column_name FROM [sheet_name$] WHERE condition);


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách sản phẩm bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Products.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Products


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách nhà cung cấp hiện đang hợp tác, đây là file Excel đặt tên file là "Suppliers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Suppliers


Ví dụ EXISTS

Câu lệnh sau sẽ trả về giá trị TRUE và liệt kê ra danh sách các nhà cung cấp sản phẩm có giá nhỏ hơn 20:

Ví dụ

SELECT SupplierName
FROM `c:\troly-excel\Suppliers.xlsx`.[Sheet1$] s
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM `c:\troly-excel\Products.xlsx`.[Sheet1$] p WHERE SupplierId = s.supplierId AND Price < 20);

Xem kết quả »

×

Câu lệnh sau sẽ trả về giá trị TRUE và liệt kê danh sách các nhà cung cấp sản phẩm có giá = 22:

Ví dụ

SELECT SupplierName
FROM `c:\troly-excel\Suppliers.xlsx`.[Sheet1$] s
WHERE EXISTS (SELECT ProductName FROM `c:\troly-excel\Products.xlsx`.[Sheet1$] p WHERE SupplierId = s.supplierId AND Price = 22);

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!