Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Hàm xử lý Date

Hàm Mô tả
Date Trả về date hiện tại của hệ thống
DateAdd Trả về một date sau khi thêm interval
DateDiff Trả về sự khác nhau giữa 2 giá trị date
DatePart Trả về phần chỉ định của một date
DateSerial Trả về năm, tháng ,ngày của một date
Day Trả về số ngày của tháng
Format Định dạng biểu thức date thành chuỗi date
Hour Trả về số giờ
Minute Trả về số phút
Month Trả về số tháng
MonthName Trả về tên tháng
Now Trả về ngày giờ hiện tại của hệ thống
Second Trả về số giây
Time Trả về thời gian hiện tại của hệ thống
TimeSerial Định dạng tiem theo giờ , phút , giây
TimeValue Chuyển đổi một chuỗi thành time
Weekday Trả về số đại diện ngày trong tuần
WeekdayName Trả về tên ngày trong tuần
Year Trả về năm (4 kí tự)


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!