Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Toán tử ANY và ALL

Toán tử ANY và ALL được sử dụng với mệnh đề WHERE hoặc HAVING.

Toán tử ANY trả về giá trị TRUE nếu bất kỳ câu lệnh truy vấn con nào thỏa điều kiện.

Toán tử ALL trả về giá trị TRUE nếu tất cả câu lệnh truy vấn con đều thỏa điều kiện.

Cú pháp ANY

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name$]
WHERE column_name operator ANY
(SELECT column_name FROM [sheet_name] WHERE condition);

Cú pháp ALL

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name$]
WHERE column_name operator ALL
(SELECT column_name FROM [sheet_name$] WHERE condition);

Ghi chú: Chỉ các toán tử so sánh (=, <>, !=, >, >=, <, or <=) được phép sử dụng trong ANY và ALL.


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách sản phẩm bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Products.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Products


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách đơn hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "OrderDetails.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

OrderDetails


Ví dụ ANY

Toán tử ANY trả về giá trị TRUE nếu bất kỳ câu lệnh truy vấn con nào thỏa điều kiện.

Câu lệnh sau trả về giá trị TRUE và liệt kê tên sản phẩm(ProductName) nếu tìm thấy bất kỳ mẫu tin nào trong OrderDetails.xlsx có quantity=10:

Ví dụ

SELECT ProductName
FROM `c:\troly-excel\Products.xlsx`.[Sheet1$]
WHERE ProductID = ANY (SELECT ProductID FROM `c:\troly-excel\OrderDetails.xlsx`.[Sheet1$] WHERE Quantity = 10);

Xem kết quả »

×

Câu lệnh sau sẽ trả về giá trị TRUE và liệt kê danh sách tên sản phẩm nếu tìm thấy bất kỳ mẫu tin nào trong OrderDetails.xlsx có quantity > 99:

Ví dụ

SELECT ProductName
FROM `c:\troly-excel\Products.xlsx`.[Sheet1$]
WHERE ProductID = ANY (SELECT ProductID FROM `c:\troly-excel\OrderDetails.xlsx`.[Sheet1$] WHERE Quantity > 99);

Xem kết quả »

×


Ví dụ ALL

Toán tử ALL trả về giá trị TRUE nếu tất cả các câu lệnh truy vấn con đều thỏa điều kiện.

Câu lệnh sau sẽ trả về giá trị TRUE và liệt kê tên sản phẩm nếu tất cả mẫu tin trong "OrderDetails.xlsx" thỏa điều kiện quantity=10:

Ví dụ

SELECT ProductName
FROM `c:\troly-excel\Products.xlsx`.[Sheet1$]
WHERE ProductID = ALL (SELECT ProductID FROM `c:\troly-excel\OrderDetails.xlsx`.[Sheet1$] WHERE Quantity = 10);

Xem kết quả »

×


❮ Bài trước

Bài tiếp theo ❯Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!