Like & Share on Facebook
TROLY-EXCEL EXCEL-SQL EXCEL-OUTLOOK-VBA

Tên đại diện(Aliases)

Aliases được sử dụng để đặt tên tạm cho một bảng hoặc một cột dữ liệu.

Aliases thường được sử dụng để làm cho tên cột dễ hiễu hơn.

Aliases chỉ tồn tại trong quá trình thực hiện truy vấn.

Cú pháp Alias cột

SELECT column_name AS alias_name
FROM [sheet_name$];

Cú pháp Alias bảng

SELECT column_name(s)
FROM [sheet_name$] AS alias_name;

Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách khách hàng bạn đang có, đây là file Excel đặt tên file là "Customers.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Customers


Cơ sở dữ liệu(CSDL) mẫu

Hình bên dưới chứa thông tin mẫu danh sách các đơn hàng hiện có, đây là file Excel đặt tên file là "Orders.xlsx", lưu tại vị trí bất kỳ trên máy tính.

Orders


Ví dụ Alias cho cột

Câu lệnh truy vấn sau tạo 2 alias, 1 cho cột CustomerID và 1 cho cột CustomerName trong Sheet1 của file "Customers.xlsx":

Ví dụ

SELECT CustomerID as ID, CustomerName AS Customer
FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×


Câu lệnh truy vấn sau tạo 2 alias, 1 cho cột CustomerName và 1 cho cột ContactName trong Sheet1 file "Customers.xlsx".

Ghi chú: Nếu alias chứ khoảng trắng thì cần được bao bởi dấu "" hoặc []

Ví dụ

SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person]
FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×


Câu lệnh sau tạo 1 alias tên "Address" mà được kết hợp bởi giá trị của 4 cột (Address, PostalCode, City and Country) trong Sheet1 của "Customers.xlsx" file:

Ví dụ

SELECT CustomerName, Address & ', ' & PostalCode & ', ' & City & ', ' & Country AS Address
FROM [Sheet1$];

Xem kết quả »

×


Ví dụ tạo Alias cho bảng

Câu lệnh sau truy vấn tất cả đơn hàng có được từ khách hàng có cột CustomerID=4(Around the Horn). Chúng ta sử dụng 2 file "Customers.xlsx" và "Orders.xlsx" và đặt alias lần lượt là "c" và "o". Dưới đây là cách tạo câu lệnh ngắn gọn hơn:

Ví dụ

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM [Sheet1$] AS c, `c:\troly-excel\Orders.xlsx`.[Sheet1$] AS o
WHERE c.CustomerName="Around the Horn" AND c.CustomerID=o.CustomerID;

Xem kết quả »

×


Aliases sẽ hiệu quả trong các trường hợp sau:

  • Có nhiều hơn 1 bảng liên quan đến câu truy vấn
  • Tên cột quá dài hoặc khó hiểu
  • Hai hoặc ba cột được kết hợp với nhau
  • ❮ Bài trước

    Bài tiếp theo ❯    Nếu cần trợ giúp? Hãy gửi email tới phucey@gmail.com hoặc chat với tôi!